FANDOM


Danmarks industrielle Etablissementer 1 er første bind i en serie udarbejdet af N. Malmgren og bindet er udgivet i 1888. Værket indholder beskrivelse af et antal industrianlæg, bl.a. Bryggeriet i Rahbeks Allé.

FuldtekstEdit

Enkelte kapitler, relevante for Carlsberg Wikia er renskrevet i fuldtekst, baseret på scannede sider fra DTU.

Bryggeriet i Rahbeks AlléEdit

Bryggeriet i Rahbeks Allé

KØBENHAVN

-

Bryggeriet er i 1860-61 anlagt af Cand. pharm. A. Vogelius og har senere været ledet af ham indtil 1. Oktober 1887, da han af Helbredshensyn har maattet frasige sig Bestyrelsen. Efter i 6 Aar at have været Inspektør hos Kaptajn J. C. Jacobsen, Gl. Karlsberg, kom han med denne overéns om til 1. September 1857 at overtage i Forpagtning det Kaptajn Jacobsen tilhørende Hvidtølsbryggeri i Brolæggerstræde Nr. 5, som denne havde arvet efter sin Fader og hvor han ved Hjælp af sin Moders Vaskekedel, der endnu opbevares, gjorde sine første Forsøg i Retning af bayerk Øl, senere i selve Bryggeriet. Derefter anlagde han en ret brugelig Lagerkælder i Fæstningsvolden ud for Teglgaardsstræde, som nu er forsvunden, det paafølgende Aar paabegyndtes det første beskedne Anlæg af Gl. Karlsberg.

Til nævnte Tid 1857 fandtes endnu i den gamle By indenfor Voldene 15 à 20 mindre Hvidtølsbryggerier - nu 9 til en fordoblet Befolkning - af meget forældet Indretning og i høj Grad manglende de for et Bryggeri saa vigtige Betingelser: en fri Beliggenhed med deraf følgende Lys og frisk Luft. Til Datidens Bryggerier i den indre Byes indknebne Gaarde kunde der kun stilles smaa Fordringer og Produktet var ogsaa derefter, og skjønt der i Brolæggerstræde af Kaptajn Jacobsen og før ham af hans Fader var gjort det mest mulige ud af den begrænsede Plads, kom Vogelius dog snart til den Erkjendelse, at de i den indre By værende smaa Bryggerier vare dødsdømte inden ret længe, efter at et Par større Bryggerier (Rabeshave og Tvedes), anlagte paa et frit Terræn, havde vist deres Overlegenhed i Konkurrencen med de gamle smaa.

Med Pengeassistance af en passiv Kompagnon paabegyndte Vogelius da i 1860 det oprindelige Anlæg af Bryggeriet i Rahbeks Allé og den 14. Avgust 1861 kunde det begynde at arbejde. Den Omsætning, der medtoges fra det gl. Bryggeri i Brolæggerstræde, udgjorde i det sidste Aar kun Øl af 1500 Tdr. Malt og det oprindelige Anlæg i Rahbeks Allé var beregnet til 4000 Tdr., saa der var 2500 Tdr. Malt at oparbejde om Bryggeriet skulde betale sig, hvilket især det første Aar gik trevent nok. Det varede imidlertid ikke længe inden Produktet slog igennem hos Publikum og vandt et Renomé, der forøgede Omsætningen saaledes, at Bryggeriet allerede i 1863-64 forbrugte 6000 Tdr. Malt, af hvilke de 2000 Tdr. maatte købes.

Med en mulig Udvidelse for Øje havde Bryggeriet allerede i 1863 købt en tilgrænsende Jordlod og i Slutningen af 1864 paabegyndtes den første Udvidelse, der forøgede Bryggeriets Produktionsevne til 12,000 Tdr. Malt, et Kvantum, der i løbet af faa Aar blev fuldt Brug for, og i 1873-74 skredes til en ny Udvidelse og betydelig Forandring og Forbedring ved Ombygning af flere af de bestaanende Bygninger, alt med det Formaal for Øje at gøre det Hele saa hensigtsmæssigt som muligt. Denne Udvidelse, foreløbig den sidste, har bragt Produktionsevnen op til ca. 20,000 Tdr. Malt og 2000 Tdr. fremmed Malt maa aarlig købes.

Bryggeriet maa saaledes siges at have arbejdet heldigt og haft en ret rask Udvikling og Fremgang, der dog for en Del har været betinget af, at i det paagjældende Tidsrum 1861 og til ind i Halvfjerdserne, de i førstnævnte Aar endnu bestaande 15 à 20 mindre Bryggerier i den indre By alle ere blevne nedlagte samtidig med at Indbyggertallet omtrent er bleven fordoblet.

Bryggeriet i Rahbeks Allé blev oprindeligt anlagt som Hvidtølsbryggeri og de senere Udvidelser og Forbedringer havde samme Maal for Øje. Men omtrent samtidig med den sidste Udvidelse og i de nærmest paafølgende Aar, blev det kendeligt paa Omsætningen at Hvidtøl, at en større Del af det øldrikkende Publikum fra Hvidtøl gik over til Brugen af bayersk Øl, en Kendsgærning, der tvang nærværende Bryggeri tilligemed flere andre Hvidtølsbryggerier at indrette dem paa ogsaa at producere bayersk Øl, en Omstændighed, der medførte store Udgifter til Nybygninger, Lagerfade osv. uden derfor egentlig at forøge Bryggeriernes Produktionsevne eller med andre Ord: disse Bryggerier fik en betydelig større Kapital at forrente for at blive i Stand til at forbruge det Malt de kunde producere. Saavidt det af et enkelt Bryggeri kan konstateres, har Konsumen af Hvidtøl i de sidste 6 à 7 Aar været stabil.

Uden at gaa andre for nær, tør det vel nok siges, at Hvidtøl, Bitterøl og Dobbeltøl (overgæret Øl) fra Rahbeks Allé altid har kunnet glæde sig ved et godt Renommé, et Faktum, der ogsaa bekræftes af Bryggeriets forholdsvis raske Udvikling og Fremgang. Men Bryggeriet har ogsaa efter Evne søgt at holde Skridt med de Forbedringer, der i Tidens Løb ere indførte paa denne Industris Omraade Svalebakkerne ere forsynede med Ventilatorer, der i den vanskelige Sommertid hurtig svaler Urten ned til Luftens Temperartur, alle Gjæringskældere ere forholdsvis dybe og hvælvede med rigelig Tilgang af Luft og der er indlagt cylindriske, lukkede Bryggerkedler, i hvilke Urten koges ved Damp. Endelig er et rigeligt Antal Vandhaner spredte i alle Lokaler, saa at der ved Hjælp af Slanger med Lethed kan spules og sprøjtes overalt for at vedligeholde den saa nødvendige og vigtige Renhed og Properhed.

Som ovenomtalt tvang Konkurrencen og det tiltagende Forbrug af bayersk Øl Hvidtølsbryggerierne i København til ogsaa at optage Produktionen af bayersk Øl. Dette medførte i Rahbeks Allé Opførelsen af et særskilt Bygningskompleks, som dog staar i organisk Forbindelse med det alt tidligere bestaande. Her findes da et luftigt Svalehus med Jernsvalebakker, forsynede med Ventilatorer, Gærings- og Lagerkældere med en Sommervarme af 1 à 2* R. samt Rum til den uundværlige Is. - Det er indrettet paa en aarlig Produktion af 12 à 16,000 Tdr. Øl.

Bryggeriets forskellige Afdelinger, Kornmagasin, Maltgøreri og Maltmagasin, Køller, Bryghus, Gæringskældere osv. ere koncentrerede hver især paa sit Sted, hvorved Arbejdskraft spares, Oversigten og Kontrollen lettes.

Bryggeriet producerer aarlig ca. 50,000 Tdr. overgæret Øl og 10 à 12,000 Tdr. bayersk Øl (undergæret). 9 à 10 Vogne og 24 Heste besørger Udkørslen. Der er indlagt 4 store Dampkedler, som drive 5 Dampmaskiner og levere den fornødne Damp til Kogning osv. Arbejdernes Antal er 70 og Bryggeriets Areal ca. 72,000 Kvadrat-Alen.

Sluttelig skal endnu bemærkes, at der til Bryggeriet er knyttet en Arbejderfond, hvis Indtægter anvendes til Pensioner og Understøttelser for gamle, svagelige Arbejdere of Arbejdernes Enker. For Tiden understøttes af Fonden en ældre, svagelig Mand og 5 Enker med et samlet aarlig Beløb af 1392 Kr. eller gennemsnitlig 232 Kr. til hver.

Ved Hr. Vogelius's Fratræden den 1. Oktober 1887 er Pladsen som Direktør ved Bryggeriet tiltraadt af Hr. Konsul Wm. Haurowitz, en danskfødt Mand, der i 18 Aar har ledet det største Bryggeri i Trondhjem.Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki